Informaţii tehnice generale

Calitatea gazelor naturale, respectiv conţinutul de energie al acestora, diferă în funcţie de sursa de provenienţă a gazelor naturale (câmpul de extracţie) şi este stabilită de ANRE pe zone de calitate/zone de puteri calorifice.
Zona de calitate este înscrisă pe factura de gaze naturale. În România sunt stabilite 321 de zone de calitate.

Responsabilitatea funcţionării sistemului de distribuţie (conducte, branşament, inclusiv post de reglare măsurare: regulator + contor) îi revine companiei de distribuţie a gazelor naturale.

Responsabilitatea funcţionării instalaţiei de utilizare (de la regulator şi contor până la aparatul de utilizare a gazelor naturale) îi revine consumatorului.

Clientul de gaze naturale are obligaţia de a asigura efectuarea verificărilor periodice - o dată la 2 ani - şi a reviziilor tehnice - o dată la 10 ani - conform legislaţiei în vigoare. Din motive de siguranţă şi pentru evitarea sistării alimentării cu gaze naturale, lucrările de revizie şi verificare tehnică periodică trebuie efectuate în termenul de scadenţă.

Clientul, are obligaţia şi responsabilitatea de a efectua pe cheltuiala proprie cu un operator economic autorizat ANRE realizarea verificărilor tehnice şi a reviziilor periodice, conform Ordinului ANRE nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

Operatorul economic autorizat ANRE și ales de client are obligaţia de a înscrie corect şi complet datele fişei de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice efectuate. Un exemplar al fişei de evidenţă rămâne la client, unul este păstrat de către operatorul economic şi un exemplar este transmis operatorului sistemului de distribuţie de către operatorul economic. Acesta are obligaţia să înregistreze fişa de evidenţă a lucrărilor la operatorul sistemului de distribuţie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, dar nu mai târziu de data scadentă precizată în notificare.

Clientul final aparţinând categoriei clienţilor casnici este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

  • are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale;
  • la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate/vârstă necesită condiţii speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale.

Dacă un client vulnerabil îndeplineşte ambele condiţii de mai sus, acesta beneficiază de facilităţile corespunzătoare fiecărei categorii.

Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt stabilite de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale.

Tipurile de facilităţi asigurate clienţilor vulnerabili sunt:

1. din motive de venituri reduse:

  • ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale acordate de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum şi modalităţile de implementare a acestor facilităţi;
  • facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare, în perioada în care instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale acordă ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.

2. din motive de sănătate/vârstă:

  • asigurarea de către furnizor a accesului la centrul de relaţii cu clienţii prin modalităţi specifice adaptate necesităţilor clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;
  • la solicitarea clientului vulnerabil, facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare;
  • la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condiţiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative se va efectua prin mijloace electronice; 
  • la solicitarea clientului vulnerabil, furnizorul convine ca relaţia cu acesta (autocitirea indexului echipamentului de măsurare, transmiterea facturii pe numele şi adresa de corespondenţă ale persoanei respective, notificări, plângeri etc.) să se desfăşoare prin intermediul unei terţe persoane, împuternicită în scris de titularul locului de consum.

Dacă există suspiciunea că un contor este defect, anunţaţi defecţiunea telefonic la oricare din numerele TelVerde E.ON 0800 800 900 sau 0800 800 366 sau la Centrul de Relații Clienți. În urma solicitării, echipa E.ON se va deplasa pentru efectuarea verificării în teren. În situaţia în care se va constata defecţiunea contorului acesta va fi înlocuit cu unul verificat şi atestat metrologic.

Dacă în urma verificării doriţi o verificare mai amănunţită a contorului, acesta este demontat şi este dus la laboratorul de metrologie pentru verificări. În cazul în care se constată că acesta funcţionează corect aveţi obligaţia de a plăti taxa de verificare a contorului şi taxa de înlocuire contor.