Ofertă gaze naturale în piața reglementată

Oferta de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat se adresează clienţilor casnici conectaţi la sistemul de distribuţie (categoriile de consum C1-C3) şi celor conectaţi direct la sistemul de transport

Furnizarea/activitatea comercială de vânzare a gazelor naturale pe piaţa reglementată se face pe baza contractului-cadru aprobat de ANRE şi la preţurile reglementate de ANRE, până la data prevăzută în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Furnizarea gazelor naturale în regim reglementat se desfăşoară de furnizorul care are această obligaţie în baza licenţei emise de ANRE, până la data eliminării preţurilor reglementate, cu servicii reglementate incluse în conformitate cu prevederile legale în vigoare; furnizarea în regim reglementat, în temeiul contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între furnizor şi clientul final în baza contractului-cadru aprobat de ANRE şi la preţul de furnizare reglementat de ANRE.

Servicii incluse

• achiziţia gazelor naturale destinate asigurării furnizării reglementate
• derularea contractelor-cadru reglementate privind serviciile de transport, înmagazinare şi distribuţie, precum şi acţiunile de echilibrare a Sistemului Naţional de Transport (SNT)
• vânzarea gazelor naturale în baza unor contracte-cadru de furnizare şi la preţ reglementat
• relaţiile cu clienţii casnici și informarea lor
• facturarea consumului de gaze naturale

Preţurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de E.ON Gaz Furnizare S.A. pe categorii de clienţi casnici, până la modificarea prin ordin ANRE sunt:
Clienţi casnici conectaţi în sistemul de distribuţie

Preţ

(lei/MWh)

Preţ

(lei/KWh)

C1. Clienţi finali cu un consum anual de pânã la 280 MWh (280.000 kWh) 134,19 0,13419
C2. Clienţi finali cu un consum anual între 280 MWh şi 2.800 MWh (280.000 kWh şi 2.800.000 kWh) 132,51 0,13251
C3. Clienţi finali cu un consum anual între 2.800 MWh şi 28.000 MWh (2.800.000 kWh şi 28.000.000 kWh) 130,13 0,13013
Clienţi casnici conectaţi în sistemul de transport

Preţ

(lei/MWh)

Preţ

(lei/KWh)

B1. Consumatori finali cu un consum anual de pâna la 28.000 MWh (28.000.000 kWh) 103,92 0,10392
 • Preţul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, este aprobat conform reglementărilor în vigoare prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, corespunzător categoriei în care clientul este încadrat de către operatorul de sistem. Mai multe detalii privind peţurile reglementate şi tarifele pentru serviciile reglementate se regăsesc pe anre.ro sau eon-gaz-furnizare.ro.
 • Preţurile reglementate de mai sus se aplică clienţilor din localităţile în care Societatea E.ON GAZ FURNIZARE S.A. deţine licenţă de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.
 • Preţurile nu conţin TVA şi acciză.

Facturare şi condiţii de plată

Modalităţi de transmitere factură: prin servicii poştale sau în format electronic dacă clientul activează factura electronică în contul său E.ON Myline

Termen de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
*neachitarea facturii în termen de 15 zile de la data scadenţei atrage perceperea de majorări de întârziere, conform prevederilor din condiţiile-standard; nivelul majorării de întârziere este de 0.02% pe zi

Modalităţi de plată

 • Online, din contul E.ON Myline
 • Numerar în reţeaua partenerilor acceptanţi
 • Transfer bancar
 • Debit direct
 • Internet Banking

Termene şi condiţii contractuale

Durata contractului: Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată nedeterminată sau pe perioadă determinată, pentru un interval de timp de cel mult un an, în cazul în care nu se deţine un document final privind dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locului de consum

Încetarea contractului

 • prin reziliere, în caz de neplată a facturilor restante
 • prin denunţare unilaterală pe baza unei notificări adresate şi înregistrate la furnizor cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de momentul în care denunţarea devine efectivă
 • prin acordul părţilor
 • printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi
 • irevocabilă, în cazul declarării falimentului furnizorului sau în cazul consumului fraudulos
 • prin ajungere la termen

Rezilierea contractului de furnizare nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul rezilierii acestuia.

Garanţii: În cazul clientului captiv care a ajuns în condiţiile de sistare a furnizării gazelor naturale pentru neplată, furnizorul va relua furnizarea numai după constituirea de către client a unei garanţii. Valoarea garanţiei se calculează la preţul reglementat al gazelor naturale, inclusiv T.V.A., valabil la data constituirii acesteia. Cantităţile considerate la stabilirea garanţiei sunt de 300 m3 gaze naturale şi se constituie conform prevederilor contractuale.

Documente necesare pentru încheierea contractului

 • Cerere de încheiere a contractului de furnizare
 • Declaraţie privind destinaţia spaţiului
 • Act de identitate
 • Act de proprietate sau, după caz, alte documente care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum.

Pentru acceptarea ofertei te poţi adresa consultanţilor de vânzări din Centrele de Relaţii Clienţi E.ON, poţi transmite acceptul tău prin e-mail la serviciiclienti@eon-romania.ro sau prin corespondenţă la O.P. 1, C.P. 10, Tîrgu Mureş.

Dacă vrei să consulți ofertele de furnizare gaze naturale în regim concurențial, vizitează pagina dedicată disponibilă aici